Virkelighet er det som virker” Franz Kafka

Hva er blomstermedisin?

Et komplementært behandlingstilbud – et supplement til legevitenskapens tilbud, uten de faremoment og skadelig interaksjoner som kan finnes ved en del andre kompelementære terapier.
Samtidig kan Bachs blomstermedisn forsvarlig tas i bruk av den enekelte som egenterapi.

Dr. Edward Bach

Blomsteressens: ”Et psykisk enzym” som støtter og lindrer – til vekst og helbredelse.

Bachmidlene er de 38 forskjellige blomsteressensene som blir framstilt fra ulike blomster, busker og trær. De ble oppdaget av den engelske legen Edward Bach i perioden 1928-1935. 

Dr. Bachs livsverk var basert på studier av grunntyper blant mennesker. Hele hans tilnærming til helbredelse og drivkraften bak oppdagelsene av blomstermedisinen hadde sin bakgrunn i utviklingen av en typologi, inndelingen av mennesker og deres tendenser i undergrupper med visse fellestrekk. Ut fra definisjonen av de forskjellige mennesketypene visste Bach hva han skulle lete etter i naturen. Det lå et systematisk arbeid bak oppagelsen av de spesifikke blomstermedisinene, basert på studier av pasienter og deres reaksjonsmønster gjenom 20-30 år.
Hvilke kvaliteter dr. Bach søkte blant naturens vekster, var bestemt av det årelange arbeidet han hadde løagt ned i observasjonen av mennesker. Dette gjorde ham i stand til å definere kvaliteter og problemer hos de enkelte typene.

Dette innebærer ikke en skjematisering eller et forsøk på å skjære menneskegrupper over en kam. Det er en grunnpilar i dr. Bachs livssyn og terapeutiske filosofi at hvert menneske er et individ, et enestående fenomen. En typologi kan likevel gi mulighet til å konkretisere noen områder av våre personligheter som kan gjøre det lettere å forstå, støtte og helbrede den enkelte.

Uansett var dette bakgrunnen for dr. Bachs definisjon av de ulike ”typer” som lå til grunn for oppdagelsen av de 38 blomstene.

Når han etter lengre tids leting fant blomsten, var denne blomstens kvaliteter i samklang med det ”typebilde” han hadde brukt mange år på å utvikle.

Healers og Helpers: (typemidler og støttemidler)

12 Healers (typemidler): 12 opprinnelige blomster som er fundamentet for dr. Bachs terapeutiske filosofi.

Typemidlene (helbrederen – healers) representerer det grunnleggende mønster av potensialer og problematikker et menneske har i seg.

Støttemidlene (hjelperne) er midler rettet mot tilstander vi alle kan komme inn i fra tid til annen.

Forskjellen mellom typemidlene og hjelperne er først og fremst at hjelperne taler til en forbigående situasjon som vi alle kan komme inn i, dersom omstendighetene er lagt til rett for det.

Kjernen i hans arbeid er at mennesket har iboende tendenser, kvaliteter og ressurser som har sterke fellestrekk hos grupper mennesker, men som uttrykker seg helt individuelt hos den enkelte. Disse kvalitetene stammet fra den evige, åndelige delen av oss – vårt høyere selv, i hans terminologi. 

Så lenge disse naturlige impulsene får uttrykke seg på en harmonisk måte i tråd med vår indre natur, vil menneskene være i balanse og i mindre grad utivkle fysisk og psykisk sykdom. Når disse impulsene ikke får uttrykke seg balansert, blokkeres eller holdes nede, kan ublanaser, problemer, sympomer og is iste instans sykdom oppstå. Konkret sett vil for etksempel et menneske med stor grad av handlekraft og selvstendighet utvikle irritablitet, spennigstilstander eller indre uro hvid enne impilsen ikke får uttrykke seg på en harnmonisk måte. Dette eksemplet illustrerer Impatiens, den første blomsteressensen dr Bach utviklet.

En grunnleggende helbredelse forutsetter en harmonisering av menneskets naturlige indre tilbøyeligheter, en forsoning mellom ”det vi kan være” og ”det vi er”. Nøkkelen til en slik forsoning med det ”naturlige i oss” må finnes i naturen. Det finnes blomster og andre vekster med særskilte egenskaper som kan speile menneskets sjelelige trekk og harmonisere disse. Disse blomstene tilhører en egen kategori, med evnen til å snu problem, plage eller symtptom til det potensialet som ligger skjult i problemet.

Der Bach så sykdom og plager først og fremst som et tegn på at det var disharmoni mellom vår innerste natur og vår ytre personlighet. Han så ikke sykdom bare som et problem eller en forbannelse, som noe som skulle fjernes, men også som en mulighet til å våkne opp, til å endre vår livsførsel, til å forstå mer av oss selv og forholdet til andre mennesker. Til syvende og siste var sykdom en mulighet til å bli mer lydhør overfor vår indre stemme og følge den stadig mer konsekvent med økende forståelse av oss selv og andre.

Dr Bach fant at det som hindret oss oss i følge vår indre veiledning, finne vår livsoppgave og gjøre det som er viktig og riktig i forhold til oss selv og andre mennesker fra øyeblikk til øyeblikk først og fremst var de negative personlighetsmønstre som uttrykkes i våre negative emosjoner, som frykt, aggresjon, arroganse og grådighet. Slike emosjoner  og de ngative tankemønstre og handlinger som ledsager dem så Bach somsperrer for at vår dypere natur kunne komme til syne.

Han fant at når de negative personlighetsmønstre ble korrigert med en eller flere av de 38 blomsteressensene som hver for seg hadde en spesielle funksjon som katalysator for vår indre og ytre helbredelse, forsvant plager og symptomer som dugg for solen.