Traume er et tema som er diskutert og forsket på i feltet psykologi over svært lang tid og den almene definisjonen på et traume er som følger:

En psykologisk og emosjonell respons på en opplevelse som er svært opprivende.

Almen definisjon på traume

Men dekker denne definisjonen hva et traume er og hvordan det påvirker hele mennesket?

Denne definisjonen av traume fokuserer hovedsaklig på sinnet/det mentale. Når man opplever et traume, vil man ofte utvikle mentale reaksjoner som frykt, angst og andre «synlige» reaksjoner. Da benytter man gjerne psykolog og andre terapiformer i samme kategori for å forsøke å bli frisk fra traumet.

Men om du ønsker å bli frisk fra ditt traume, så er det ikke nok å bare fokusere på det mentale. Ved kun å fokusere på det mentale hos en psykoterapeut, vil du ofte ikke komme helt ned til rotårsaken til hvorfor du ble traumatisert. Ofte jobber man med det mentale og tankene rundt det som du minnes har skjedd med deg og som har forårsaket dine problemer i dag. Men selve rotårsaken til at du opplever å være traumatisert, er litt verre å få tak på. Da ender man ofte opp med å kun «takle» eller «akseptere» den situasjonen du har havnet oppi, gjennom det å ha blitt traumatisert, uten å klare å bli frisk fra selve rotårsaken. Og det ønsker man jo helst ikke. Man ønsker jo selvsagt å bli frisk fra traumet slik at man skal kunne leve et godt liv.


Spirituell definisjon av traume
Min oppfatning er at den almene definisjonen av traume ikke er helt dekkende. Det som blir utelatt her er to svært viktige aspekt av det å bli traumatisert, og som berører to viktige deler av et menneske, og det er
• Kroppen
• Energetisk

Sinnets, kroppens og den energetiske responsen på en opplevelse som er svært opprivende

Spirituell definisjon av et traume

Kroppen
Kroppen arkiverer traumet i hver celle i kroppen, slik at minnet av traumet ikke bare sitter i hodet, minnet og sinnet, men også i selv kroppen. Dette er ikke spesielt overraskende vil du sikkert tenke, da man ofte utvikler en eller annen form for smerte, anspenthet eller andre somatiske plager etter som årene går etter et å ha opplevde et traume.

Energetisk
Et annet viktig aspekt er at et traume også setter seg i dine energifelt; både ditt chakrasystem, dine meridianer og ditt elektromagnetiske felt. Når dette skjer, kan man forklare det som om at det oppstår en lags blokkering i energiflyten i din kropp, noe som igjen forårsaker spenninger, avlåsninger og innestengthet av følelser.
Hvordan vite om du er traumatisert?
Mange av de som kommer til meg vet ikke en gang at de er traumatisert. Dette er ofte fordi de er såkalte Høysensitive personer (HSP) eller Empater.
De kan ofte si slikt som; «Jeg har hatt en god barndom uten overgrep, voldtekt og andre fæle ting, så derfor er jeg ikke traumatisert.»
Man kan si at de ser seg selv utenfra slik samfunnet definerer et traume; som noe stort og grusomt som river deg opp både fysisk og psykisk og hvor «samfunnet» aksepterer slike opplevelser som traumatiserende for et menneske.Er du Empat eller HSP?
En høysensitiv person eller en Empat er et menneske som har en «lavere terskel» for traumer enn «vanlige» mennesker. Som eksempel kan de være oppvokst i et hjem hvor det var vanlig at foreldre ropte til hverandre, at det ble brukt høye stemmer og sinte blikk. Dette kan ha ført til en følelse av frykt og det kan derigjennom ha skapt et traume i de som setter seg i kroppen i tillegg til sinnet og i det energetiske systemet.

Empater og HSP opplever ofte i tillegg å ikke bli forstått av sine omgivelser, og kan derfor bli karakterisert som at de er «nærtagende», «hårsåre», «tandre» og andre lignende negative beskrivelser.

Dette kan føre til at de «gir slipp på» deler av sitt sensitive energetiske indre og stenger dermed av for sin sensitivitet og blir numne. Denne sensitiviteten er det som i utgangspunktet er en svært positiv del av de selv og som gjør de til den HSP eller Empaten med de positive evner som ofte hører med.
Ved å stenge av sin sensitivitet, slipper de den emosjonelle og energetiske smerten som det å være HSP eller Empat kan medføre.

Slik venner de seg til å leve livet; «gi slipp på sitt energetisk indre, stenge av og bli nummen for å slippe å føle smerte.

På denne måten kan de gå gjennom livet, bærende på en overfylt tønne av traumer som de ikke egentlig er klar over at de har, men som likevel gir de symptomer som gir seg utslag både psykisk/mentalt og somatisk/kroppslig.Det er mulig å komme til rotårsaken til traumet og bli frisk
Det er mange forskjellige måter å bli frisk fra et traume. Det viktigste er å se helhetlig på problemet. Her kan man kombinere flere terapiformer; som f.eks. psykoterapi og Tankefeltterapi/EFT.

Behandlingsteknikker som TFT, EFT, Faster EFT er alle ulike varianter av Psykoterapeutens Roger Callahans opprinnelige TFT, som ble utviklet gjennom flere års forskning i USA på 80-tallet. Forskjellene mellom TFT og EFT kan være hvilke punkter som stimuleres, spørreteknikker, i hvilke rekkefølge punktene blir stimulert, bruk av affirmasjoner og positiv tenkning i behandlingen.

Det som er felles for de er at man ønsker å finne de underliggende årsakene – «rotårsaken» – til problemet.

Elisabeth