Svette hender, hjertebank og skjelvende stemme kjenner de fleste av oss til når vi skal prestere og er nervøse. Nervøsitet er en helt naturlig reaksjon når vi opplever at andre skal vurdere våre evner. Det gjelder for eksempel når vi skal ha eksamenkjøretimeoppkjøringholde en tale, eller når vi skal fremlegge noe for klassen. De fleste av oss blir nervøse når vi skal prestere og vil gjøre vårt beste. Men når vi er så nervøse for en prestasjon at størstedelen av vår mentale energi i forbindelse med en prestasjon brukes på massive bekymringer og frykt, er det ikke lengre snakk om nervøsitet, men om prestasjonsangst.

Prestasjonsangst er frykten for gjøre feil under en prestasjon. Denne frykten kan vise seg i forbindelse med alle former for prestasjoner hvor man føler seg bedømt – ikke kun når man skal fremlegge noe for klassen eller er oppe til eksamen, men også når man for eksempel skal delta i gym på skolen. Typisk bruker man en masse energi på å være redd for hva andre tenker om en og er svært redd for å begå feil. Man bekymrer seg om hvilke konsekvenser det vil få hvis man presterer dårlig og hva det kommer til å bety hvis man ikke får gode karakterer. Mange med prestasjonsangst spekulerer også veldig på hvilke konsekvenser en dårlig prestasjon vil få for deres fremtid.

Generalisert angst

Prestasjonsangst er ikke en diagnose i seg selv. Betegnelsen prestasjonsangst er misvisende. Hvis man kun er redd for å skulle prestere, så har man ikke en angstlidelse. Men hvis man i tillegg til sine overdrevne bekymringer i forhold til prestasjoner også har en overdreven bekymringstendens i forbindelse med andre deler av livet, og det påvirker ens hverdag negativt, er det snakk om generalisert angst. Generalisert angst er en diagnose.

– Hvis man grubler meget i forbindelse med prestationer er det en økt risiko for at man også grubler over andre ting i livet sitt Er disse bekymringer og grublerier forstyrrende for ens daglige liv, kan det være at man har generalisert angst. Derfor er det viktig åå ta prestasjonsangst alvorlig.

Overforberedelse og unngåing

Hvis man har opplevd at alt går i svart under en eksamen eller et foredrag, kan man bli så redd for at det skjer igjen at man forsøker å holde sin angst i sjakk ved å gjøre en rekke ting. Det gjør man for eksempel typisk ved å overforberede seg.

Det er fint å forberede seg grundig, men man kan også overgjøre det ved å bruke sin energi uhensiktsmessig. Kanskje velger man bort alt sosialt liv og isolerer seg for å øve mange timer hver dag med det formål å sikre seg imot at få en lav karakter. Men å overforberede seg hjelper ikke mot prestasjonsangst, fordi man kan jo ikke vite om alt likevel går i vranglås under en presentasjon.

En annen typisk måte å takle prestasjonsangst på er å unngå situasjoner som er forbundet med angst. Man lar kanskje være med å ta en eksamen og bortforklarer det med at man ikke er ordentlig forberedt. Eller man dropper studiet, fordi man ikke tror at man kan klare eksamen og derfor like så godt kan la være å prøve.

Perfeksjonisme og stress

Hvis man er veldig opptatt av at alt man gjør skal være perfekt og dermed stiller meget høye krav til seg selv, bekymrer man seg ofte også mer om sine prestasjoner. Det en sammenheng mellom bekymringer om perfeksjonisme og prestasjonsangst. Hvis man stiller meget høye krav til seg selv og sine prestasjoner er risikoen for at man føler seg stresset også større.

Følelsen av stress i forbindelse med prestasjonsangst handler ofte om at man grubler for mye og på den måten får lagt et stort press på seg selv, som igjen fører til at det blir vanskelig å ha oversikt over tingene. Følelsen av stress kan både handle om at man blir overbelastet av oppgaver utenfra og av bekymringer innenfra.

Årsaker til prestasjonsangst

Prestasjonsangst handler om hvordan man selv opplever verden og hvordan man handler ut fra egne overbevisninger og erfaringer om hvordan verden er skrudd sammen. Hvis man opplever verden som et farlig sted hvor alt lett kan gå galt, har man en større tendens til å bekymre seg.

Man mener at prestatsjonsangst blant annet henger sammen med hvordan foreldre, venner, lærere og det miljøet man ferdes i forholder seg til det å skulle prestere. Vi påvirkes av andre og derfor betyr det mye hvordan vi hører andre snakke om prestasjoner. Det kan være en medvirkende årsak til prestasjonsangst hvis ens omgivelser fokuserer veldig på at man alltid skal gjøre sitt beste og klare seg godt her i livet. Det gjelder også hvis ens foreldre for eksempel snakker mye om hvordan det skal gå hvis man ikke får gode karakterer og om man så kan komme inn på et studie eller få en jobb etter studiet. Prestasjonsangst kan få alvorlige konsekvenser fordi man ofte presterer dårligere når man bruker mer energi på å bekymre seg om en prestation enn på å fokusere på selve prestasjonen.

Ut over at ens prestasjoner risikerer å bli forverret kan det også bety at man unngår å fullføre en utdannelse og derfor ikke får de jobbmuligheter man kunne ha fått.